Jogszabályok


Aktuális jogszabályok :

 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: tv.).

A tv. 2. §-a szerint „1. állam által elismert szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzékben… meghatározott szakképesítés;” Így az állam által elismert szakképesítést az OKJ-s Bizonyítvány igazolja.

 • 2013. évi LXXVII törvény a felnőttképzésről (új felnőttképzési törvény.

“3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési tevékenységet akkor folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feltételeknek. Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető.”

 • A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet  (2013. 03. 31-től hatályos).

“A megszerzett szakképesítés az alább felsorolt gépcsoportokba gépek kezelésére nyújt államilag elismert képesítést. A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról szóló 40/2009 KHEM miniszteri rendeletben meghatározott gépcsoportok esetében a gépkezelőnek a gépcsoportra előírt érvényes gépkezelői jogosítvánnyal is rendelkeznie kell. Az alábbi felsorolásban (4 jegyű) kódszám jelzi.”

 • A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által közzétett, jogszabályok által képesítési követelményekhez kötött tevékenységek, munkakörök jegyzéke (a továbbiakban: NIVE), amelynek a 2014. március 1-ji állapot szerinti kiadása megtalálható a www.nive.hu honlap „Szakképzési dokumentumok” szekciójában.
 • Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (2012. 09. 1-jétől hatályos).
 • Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SZVK) (2012. 09. 1-jétől hatályos)
 • A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet.

 • 47/1999. (VIII.4.)GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

“5.1. Emelőgép kezelő Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki - 18. életévét betöltötte vagy szakmunkás, - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, - rendelkezik, az emelőgép kezelésére államilag elismert képesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében, ha azt maga vezeti az ahhoz szükséges jogosítvánnyal.”

 • A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM).

“1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a) a közúti áruszállítást végzi jármű megrakásához vagy ennek előkészítéséhez alkalmazott minden olyan önjáró emelő- és rakodógépre (járműre), továbbá járműre szerelt gépi berendezésre, amelyet anyagmozgatásra, rakodásra, emelésre – a bányaművelés föld alatti létesítményei, a külfejtés, a villamoshálózat-építés, a vasúti felépítmények létesítése kivételével – használnak (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép), b) a gépet működtető, irányító személyre (a továbbiakban: gépkezelő), c) a gépkezelő jelöltek (a továbbiakban: gépkezelők) képzésére vizsgáztatására, d) a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány kiadására.” “2.§ (1) Emelő és rakodógépet az kezelhet, aki az adott gépcsoportra hatályos gépkezelői képesítéssel rendelkezik. Az emelőgépek kezelése esetében a gépkezelői jogosítvány megszerzése nem mentesít az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott, államilag elismert szakképesítés megszerzésének kötelezettsége alól.”

 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.).

“Mvt. 55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló     a) munkába álláskor,   b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,     c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,   d) új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. (2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.”    

 • Egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről